BDZ :: Home - About BD - News - BDZ Club - Dek Bodin - E@Mail
User :
Pwd :
คงสถานะการ Login
Board Index - New Topic - New Vote - Search - Member Rank - Rule & FAQ :: Register! Member Online: 0 - Guests Online: 12  Who Online! (in 5 min.)
หัวข้อ : รายละเอียดการสอบรับตรงของม.ธรรมศาสตร์โดยการใช้ผลสอบวัดความรู้ [อ่าน: 7889 | ตอบ: 0] แสดงความคิดเห็น
หน้า: 0
นิลุบล19
เซียนนักโพสต์


Ask: 321
Reply: 705


รายละเอียดการสอบรับตรงของม.ธรรมศาสตร์โดยการใช้ผลสอบวัดความรู้    Share
เมื่อ: 29/08/2546 : 21.20น. - IP: 203.144.173.xxx

              โดยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ภาคภาษาไทย โดยมหาวิทยาลัยคัดเลือกตรง ประจำปีการศึกษา 2547
           ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ มีนโยบายการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีทั้งหมดที่ศูนย์รังสิต ตลอด 4 ปี จนจบการศึกษา อาจจะมี การเปลี่ยนแปลงสถานที่ศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สงวนสิทธิ์ในการกำหนดสถานที่ศึกษาตามความเหมาะสม โดยมติ สภามหาวิทยาลัยในโอกาสต่อไป
           จึงขอประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้

1. คณะที่รับสมัคร และจำนวนรับเข้าศึกษา  


รหัส
คณะ/สาขาวิชา
จำนวนรับเข้าศึกษา
1001
คณะวิศวกรรมศาสตร์
35
คณะศิลปกรรมศาสตร์
1510
สาขาวิชาการละคอน (วิทย์)
6
1511
สาขาวิชาการละคอน (ศิลป์คำนวณ)
6
1512
สาขาวิชาการละตอน (ศิลป์ภาษา) เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส
18
1513
สาขาวิชาการละคอน (ศิลป์ภาษา) เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน
รวม
65

ทั้งนี้ จำนวนการรับอาจมีการเปลี่ยนแปลง

2. คุณสมบัติผู้สมัคร
        2.1 คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
                 1. เป็นผู้ที่ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
                 2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.6)
                 3. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
                 4. เป็นผู้ที่มีผู้รับรองว่าจะอุดหนุนค่าบำรุง และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาได้
                 5. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยว่าจะต้องศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและจะปฏิบัติตาม                    ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
                 6. ต้องเป็นผู้ที่ไม่ถูกให้ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ มาแล้ว เพราะความประพฤติไม่เหมาะสม หรือกระทำความผิดต่าง ๆ ที่ไม่ใช่                    ด้านวิชาการ
                 7. ต้องไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษาเกินชั้นปีที่ 1 ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
                 8. ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
                 9. ผู้ที่มีอายุเกิน 15 ปีบริบูรณ์ จะต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน
                10. จะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษ เนื่องจากกระทำผิด หรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
                    ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
        2.2 คุณสมบัติเฉพาะ
           คณะวิศวกรรมศาสตร์
              1. ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.6) แผนการศึกษาวิทยาศาสตร์
              2. ต้องมีผลการเรียนอยู่ในระดับดี โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ชั้น ม. 4 - ม.5 รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75
              3. ต้องเป็นผู้ที่ตั้งใจที่จะเข้าศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

           คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการละคอน
              1. ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.6)แผนการศึกษาวิทยาศาสตร์ หรือ ศิลป์คำนวณ                 หรือ ศิลป์ภาษา การเลือกสมัครคณะ/สาขาวิชาผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่เรียนตามแผนการศึกษา ตามที่ระบุไว้เท่านั้น ห้ามสมัครข้ามแผน                 การศึกษา หรือไม่ตรงตามแผนการศึกษา มิฉะนั้นจะถูกปรับไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา
              2. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วจะต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 โดยผู้สมัครต้องแนบใบระเบียนแสดงผลการเรียนมาพร้อม                 กับใบสมัครด้วย
              3. ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ ชั้นม.4 - ม. 5 รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50

3. การขอรับใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 3 -28 พฤศจิกายน 2546
        ผู้สมัครขอรับใบสมัครได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ได้ที่
        3.1 โรงเรียนของผู้สมัคร มหาวิทยาลัยจะจัดส่งระเบียบการคัดเลือกฯ และใบสมัครไปยังโรงเรียนของผู้สมัคร ผู้สมัครสามารถขอสำเนาใบสมัครได้จาก         อาจารย์แนะแนว หรือ
        3.2 พิมพ์ใบสมัครจาก Internet http://www.regofc.tu.ac.th หรือ Internet http://www.tu.ac.th

4. เงื่อนไขการสมัคร
        4.1 ผู้สมัครมีสิทธิ์สมัครได้เพียง 1 โครงการเท่านั้น จาก
               - โครงการคัดเลือกนักศึกษาโดยมหาวิทยาลัยจัดสอบตรง
               - โครงการคัดเลือกนักศึกษา โดยวิธีการคัดเลือกตรง ใช้ผลสอบวัดความรู้
               - โครงการขยายโอกาสนักศึกษาเรียนดีจากชนบท
               - โครงการขยายโอกาสนักศึกษาเรียนดีในเขตเมือง
               - โครงการนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นในการกีฬา
               - โครงการนักศึกษาผู้พิการ
        4.2 ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกสมัครคณะ/สาขาวิชา ได้ 4 อันดับ
        4.3 ผู้สมัครยื่นใบสมัครต่อมหาวิทยาลัยแล้ว จะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความใด ๆในใบสมัครอีกไม่ได้
        4.4 ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศการรับสมัคร หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบในภายหลังพบว่า ผู้สมัครรายใด         มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศการรับสมัครถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา กรณีที่เสียค่าสมัครแล้วจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
        ทั้งสิ้น
        4.5 ผู้สมัครต้องมีผลสอบ วิชาหลักจากการสอบวัดความรู้เพื่อสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และได้คะแนน         ขั้นต่ำตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

รหัส
คณะ/สาขาวิชา
วิชาหลักที่สอบ
เกณฑ์ขั้นต่ำแต่ละวิชา (%)
จำนวนรับ
รายวิชา
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
1001
คณะวิศวกรรมศาสตร์
01
02
03
04
05
06
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16
45
35
1510
คณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขาวิชาการละคอน (วิทย์)
01
02
03
04
05
06
07
-
-
-
-
-
-
-
-
-
03=50
6
1511
คณะศิลปกรรมศาสตร
สาขาวิชาการละคอน (ศิลป์คำนวณ)
01
02
03
-
-
-
-
08
09
-
-
-
-
-
-
-
03=50
6
1512
คณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขาวิชาการละคอน (ศิลป์ภาษา)
เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส
01
02
03
-
-
-
-
08
-
10
-
-
-
-
-
-
03=50
18
1513
คณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขาวิชาการละคอน (ศิลป์ภาษา)
เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน
01
02
03
-
-
-
-
08
-
-
11
-
-
-
-
-
03=50

หมายเหตุ     การเลือกสมัครคณะ/สาขาวิชา ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่เรียนตามแผนการศึกษา ตามที่ระบุไว้เท่านั้น ห้ามสมัครข้ามแผนการศึกษา            หรือไม่ตรงตามแผนการศึกษา มิฉะนั้นจะถูกปรับไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา

5. การรับสมัครคัดเลือก กำหนดรับสมัครวันที่ 20 - 28 พฤศจิกายน 2546
        5.1 หลักฐานประกอบการสมัคร
                1. ใบสมัคร จะต้องมีคำรับรองของสถานศึกษาที่มีผู้ได้รับมอบหมายจากโรงเรียน ลงลายมือชื่อรับรอง พร้อมประทับตราโรงเรียน                   เป็นสำคัญ กรณีผู้สมัครเป็นผู้สำเร็จการศึกษาแล้วจะต้องแนบสำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.1) ที่ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสม                   พร้อมผู้สมัครลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
                2. รูปถ่าย ขนาด 3 X 4 เซนติเมตร ที่เหมือนตัวจริงในวันสมัคร หน้าตรง ไม่สวมหมวก และแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน                   1 รูป สำหรับติดใบสมัคร (รูปถ่ายสติกเกอร์ และรูปถ่ายสแกน ไม่สามารถนำมาใช้ในการสมัครได้)
                3. สำเนาใบแจ้งผลสอบวัดความรู้ฯ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ระบุวิชาตามที่กำหนดเกณฑ์
                4. สลิปการชำระเงิน
                5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
        5.2 ขั้นตอนการสมัคร
                1. ผู้สมัครนำใบสมัครที่กรอกข้อความและติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้วไปยื่นชำระเงินที่เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)                   ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยชำระเงินค่าสมัคร อันดับละ 50 บาทพร้อมค่าธรรมเนียมธนาคาร 25 บาท
                2. ธนาคารรับชำระเงิน และบันทึกข้อมูลของผู้สมัคร เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะคืนใบสมัครพร้อมสลิปการชำระเงิน
                3. ผู้สมัครรวบรวมเอกสารใบสมัครที่ติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้ว 1 รูป พร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร และสลิปการชำระเงินส่งทาง                   ไปรษณีย์ หรือนำมายื่นด้วยตนเองภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด (ในวันเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 12.00 น.                   และ 13.00 - 16.00 น.) ที่ สำนักทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง                   อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
                4. เมื่อสมัครเรียบร้อยแล้ว จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ในใบสมัครไม่ได้ มหาวิทยาลัยจะยึดถือข้อมูลในใบสมัครของท่านเป็นสำคัญ
                5. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน จะไม่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก และไม่คืนเงินค่าสมัครสอบไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
                6. ผู้สมัครโปรดสำเนาใบสมัครและสลิปการชำระเงินของผู้สมัครไว้ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกับมหาวิทยาลัย กรณีที่ใบสมัครส่งมาไม่ถึง                   มหาวิทยาลัยเป็นต้น

6. อัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร
        6.1 ค่าสมัครคณะ/สาขาวิชา อันดับละ 50 บาท
        6.2 ค่าธรรมเนียมธนาคาร คนละ 25 บาท

7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 7 มกราคม 2547
        7.1 ประกาศรายชื่อที่ สำนักทะเบียนและประมวลผล อาคารยิมเนเซียม 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
        7.2 Internet http://www.regofc.tu.ac.th หรือ Internet http://www.tu.ac.th

              อนึ่ง การประกาศผลสอบ มหาวิทยาลัยจะไม่มีการแจ้งผลการสอบให้ผู้สมัครทราบทางจดหมายแต่อย่างใด

8. การสอบสัมภาษณ์

คณะ
วันสอบสัมภาษณ์
เวลา
สถานที่สอบ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2547
08.00 - 12.00 น.
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต
คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2547
08.00 - 12.00 น.
อาคารยิมเนเซียม 2
คณธศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต


         ในวันสอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จะต้องนำหลักฐานไปแสดงหรือมอบให้แก่กรรมการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

                1. บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง พร้อมสำเนา และผู้สมัครลงนามรับรองสำเนาถูกต้องจำนวน 1 ฉบับ
                2. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.1) ที่ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA.)ชั้นม.4 - ม.5 รวม 4 ภาค ฉบับจริง พร้อมสำเนา และผู้สมัคร                   ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ให้นำระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.1) ที่ระบุว่าสำเร็จการ                   ศึกษาและคะแนนเฉลี่ยสะสม
                3. ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนา และผู้สมัครลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
                4. สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของบิดา, มารดา และผู้สมัครลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
                5. ใบแจ้งผลคะแนนสอบวัดความรู้ฯ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ฉบับจริง พร้อมสำเนา และผู้สมัครลงนามรับรองสำเนา                   ถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

9. การประกาศผลสอบสัมภาษณ์ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2547
        9.1 ประกาศรายชื่อที่สำนักทะเบียนและประมวลผล อาคารยิมเนเซียม 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
        9.2 Internet http://www.regofc.tu.ac.th หรือ Internet http://www.tu.ac.th

              อนึ่ง การประกาศผลสอบ มหาวิทยาลัยจะไม่มีการแจ้งผลสอบให้ผู้สมัครทราบทางจดหมายแต่อย่างใด

10. วิธีการคัดเลือก
        10.1 มหาวิทยาลัยจะใช้คะแนนการสอบวัดความรู้ เพื่อสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นเกณฑ์การ         พิจารณาตามวิชาและคะแนนขั้นต่ำตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยใช้ค่าน้ำหนัก 100% ทุกคณะ สาขาวิชา
        10.2 สอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ผู้สมัครที่ไม่ผ่านการสอบสัมภาษณ์สามารถยื่นคำร้องขอดูผลสอบสัมภาษณ์ ได้ที่คณะ
        10.3 ผลการตรวจร่างกาย ตามเกณฑ์ที่คณะกำหนด

11. การแสดงความจำนงเข้าศึกษา วันที่ 2-13 กุมภาพันธ์ 2547
        11.1 เงื่อนไขการแสดงความจำนงเข้าศึกษา
                1. ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ต้องยื่นแสดงความจำนงเป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด                   ถ้าพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
                2. ผู้ที่แสดงความจำนงเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยจะส่งรายชื่อให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา                   เพื่อตัดสิทธิ์ในการเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาผ่านระบบการคัดเลือกกลางของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา                 3. ถ้ามีการตรวจพบในภายหลังว่าผู้ใดที่แสดงความจำนงเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้ว และไปยื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือกผ่าน                   ระบบกลางของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด้วย ผู้นั้นจะถูกตัดสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และการคัดเลือก                   กลางของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทันที
                4. แสดงความจำนงเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้ว ถ้าสละสิทธิ์ในภายหลัง มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที่จะแจ้งสำนักงานคณะกรรม                   การการอุดมศึกษา เพื่อระงับสิทธิ์การเข้ารับการคัดเลือกผ่านระบบกลางของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป
         11.2 ขั้นตอนการแสดงความจำนงเข้าศึกษา มีดังนี้
                1. รับแบบแสดงความจำนง ทาง Internet http://www.regofc.tu.ac.th
                2. กรอกแบบฟอร์มแสดงความจำนงการเข้าศึกษาตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด เพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเข้าศึกษา หรือ ขอสละสิทธิ์                   ในการเข้าศึกษา
คำเตือน   ขอให้พิจารณาตัดสินใจให้รอบคอบก่อนที่จะส่งแบบแสดงความจำนงนี้คืนให้ มหาวิทยาลัย เพราะท่านจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงใด ๆ ได้ทั้งสิ้น         และจะมีผลต่อการสมัครคัดเลือกในระบบกลางของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาด้วย
                3. สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตัวสำรอง ขอให้พิจารณาแจ้งยืนยัน/สละสิทธิ์ที่จะเข้าศึกษาไว้ก่อน แต่จะยังไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษามหาวิทยาลัย                   จะมีหนังสือเรียกตัวเข้าศึกษาแจ้งการมีสิทธิ์เข้าศึกษาให้ทราบภายหลัง ทั้งนี้การเรียกตัวเข้าศึกษาจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อตัวจริงสละสิทธิ์แล้วเท่านั้น                   โดยจะเรียกตามลำดับรายชื่อสำรองที่คณะนั้น ๆ ได้มีการประกาศสำรองไว้
                4. ซื้อไปรษณียบัตร พร้อมจ่าหน้าที่อยู่ถึงตนเอง เพื่อมหาวิทยาลัยจะส่งกลับถึงผู้ที่ส่งแบบแสดงความจำนงฯแล้วถ้าผู้ใดไม่ส่งไปรษณียบัตร                   มหาวิทยาลัยจะไม่แจ้งการตอบรับกลับใด ๆ ให้ทราบ
                5. ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะแจ้งรายละเอียดการเป็นนักศึกษาใหม่ และกำหนดการต่าง ๆ                   สำหรับนักศึกษาใหม่ ทาง Internet http://www.regofc.tu.ac.th
                6. รวบรวมแบบแสดงความจำนงที่กรอกข้อความครบถ้วน ไปรษณียบัตรที่จ่าหน้าถึงตนเองจำนวน 1 ใบ บรรจุซองส่งมหาวิทยาลัย                   ภายในวันที่ 2 - 13 กุมภาพันธ์ 2547 สามารถดำเนินการได้ 2 ทาง คือ
                         o ยื่นแบบแสดงความจำนงฯ ด้วยตนเอง ที่สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต                       ภายในวันที่ที่กำหนด (ในวันเวลาราชการจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.00 น.) หรือ
                         o ยื่นแบบแสดงความจำนงโดยส่งทางไปรษณีย์ ไปที่ ฝ่ายรับเข้าศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล                       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี 12120 ภายในวันที่กำหนด โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์

        มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ที่แสดงความจำนงที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ผู้แจ้งขอสละสิทธิ์และที่ไม่ส่งแบบแสดงความจำนงที่มหาวิทยาลัยตัดรายชื่อ ออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทาง Internet http://www.regofc.tu.ac.th ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2547

12. การตรวจร่างกายและเอกซเรย์
        การตรวจร่างกายและเอกซเรย์ ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาตรวจร่างกายและเอกซเรย์ ณ โรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย และนำผลการตรวจร่างกายมายื่นในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

13. ประกาศรายละเอียดและกำหนดการต่าง ๆ ที่นักศึกษาใหม่ต้องทราบและปฏิบัติ
        มหาวิทยาลัยจะประกาศรายละเอียดและกำหนดการต่าง ๆ ที่นักศึกษาใหม่ต้องทราบและต้องปฏิบัติ ทาง Internet http://www.regofc.tu.ac.th

14. การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
        14.1 เป็นผู้ผ่านการคัดเลือก โดยมหาวิทยาลัยคัดเลือกตรง
        14.2 มิได้เป็นผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นผู้ดำเนินการ
        14.3 ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า โดยมีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมตามกำหนดในการรับสมัครของ             แต่ละโครงการ และหากปรากฏว่าผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สำเร็จการศึกษาตามที่กำหนด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะไม่รับเข้าศึกษา
        14.4 หากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคนใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด             มหาวิทยาลัยจะถือว่าการมีสิทธิ์เข้าศึกษาในครั้งนี้ เป็นโมฆะ และจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
        14.5 ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายหลังพบว่ามีชื่อในสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ผู้นั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียน             นักศึกษาทันที ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
        14.6 ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้ว หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบภายหลังว่า ผู้ใดปลอมใช้หรืออ้างเอกสารปลอม             ในการสมัคร หรือการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยจะถอนชื่อผู้นั้นออกจากการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์             และดำเนินคดีตามกฎหมายอาญาต่อไป

                                                                ประกาศ ณ วันที่ สิงหาคม พ.ศ. 2546


                                                                 (รองศาสตราจารย์ ดร.นริศ ชัยสูตร)
                                                                         อธิการบดี

 

ปฏิทินการสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ระดับปริญญาตรี ภาคภาษาไทย โดยมหาวิทยาลัยคัดเลือกตรง
โครงการคัดเลือกนักศึกษาโดยวิธีการคัดเลือกตรง ใช้ผลสอบวัดความรู้
ประจำปีการศึกษา 2547

รายการ
วัน เดือน ปี
สถานที่
ขอรับใบสมัคร 3 - 28 พฤศจิกายน 2546 -โรงเรียนของผู้สมัคร
-Internet http://www.regofc.tu.ac.th
-Internet http://www.tu.ac.th
รับสมัคร 20 - 28 พฤศจิกายน 2546 -ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 7 มกราคม 2547 -สำนักทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
-Internet http://www.regofc.tu.ac.th
-Internet http://www.tu.ac.th

สอบสัมภาษณ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์


18 มกราคม 2547
18 มกราคม 2547
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
-คณะวิศวกรรมศาสตร
-อาคารยิมเนเซียม 2 คณะศิลปกรรมศาสตร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 2 กุมภาพันธ์ 2547 -สำนักทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
-Internet http://www.regofc.tu.ac.th
-Internet http://www.tu.ac.th
แสดงความจำนงเข้าศึกษา 2 - 13 กุมภาพันธ์ 2547 ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ที่ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ประกาศรายชื่อผู้แสดงความจำนงเข้าศึกษาและรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา
8 มีนาคม 2547 -Internet http://www.regofc.tu.ac.th
ประกาศรายละเอียดที่นักศึกษาใหม่ต้องปฏิบัติ จะประกาศให้ทราบภายหลัง -Internet http://www.regofc.tu.ac.th
ตรวจร่างกาย เดือนพฤษภาคม 2547 โรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่*ช่วงเดือนพฤษภาคม 2547
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ขึ้นทะเบียน, จดทะเบียน *ช่วงเดือนพฤษภาคม 2547 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ
วันเปิดภาคการศึกษา 7 มิถุนายน 2547 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

        * ทั้งนี้ จะประกาศให้ทราบภายหลัง  

 


 ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ระดับปริญญาตรี ภาคภาษาไทย โดยมหาวิทยาลัยคัดเลือกตรง ประจำปีการศึกษา 2547
โครงการคัดเลือกนักศึกษาโดยวิธีการคัดเลือกตรง ใช้ผลสอบวัดความรู้
Share    อ้างถึง :: แจ้งลบกระทู้นี้ :: ขึ้นข้างบน
หน้า: 0

ฉ Copyright 2003 Bodindecha (Sing Singhaseni) School, All rights reserved.
Developed by : BDZ Team - Credits!