BDZ :: Home - About BD - News - BDZ Club - Dek Bodin - E@Mail
User :
Pwd :
คงสถานะการ Login
Board Index - New Topic - New Vote - Search - Member Rank - Rule & FAQ :: Register! Member Online: 0 - Guests Online: 11  Who Online! (in 5 min.)
หัวข้อ : โรงเรียนเราปีนี้ได้ศิริราช 4 คนจ้า [อ่าน: 8911 | ตอบ: 7] แสดงความคิดเห็น
หน้า: 1
อยากบอก
ผู้มาเยือน


   Share
เมื่อ: 24/04/2547 : 21.45น. - IP: 203.113.36.xxx
ได้ 4 คนแน่นอนแล้วนะ ชาย 1 หญิง 3 จ้า
Share    อ้างถึง :: แจ้งลบกระทู้นี้ :: ขึ้นข้างบน
^_^
ผู้มาเยือน


ความคิดเห็นที่: 1
เมื่อ: 25/04/2547 : 02.24น. - IP: 203.170.155.xxx
ใครบ้างอ่ะ บอกชื่อด้วย
อ้างถึง :: แจ้งลบความคิดเห็นนี้ :: ขึ้นข้างบน
111
ผู้มาเยือน


ความคิดเห็นที่: 2
เมื่อ: 25/04/2547 : 18.11น. - IP: 203.170.174.xxx
ไม่ใช่ 5 คนเหรอคับ
อ้างถึง :: แจ้งลบความคิดเห็นนี้ :: ขึ้นข้างบน
เซฯ...กระจอกข่าว
ผู้มาเยือน


ความคิดเห็นที่: 3
เมื่อ: 25/04/2547 : 20.26น. - IP: 203.113.33.xxx
ได้5แค่ไม่ยอมไปมอบตัว1เพราะจะเอาแพทย์จุฬา....เห็นเค้าโม้กันมาน่ะ
อ้างถึง :: แจ้งลบความคิดเห็นนี้ :: ขึ้นข้างบน
นิลุบล19
เซียนนักโพสต์


Ask: 321
Reply: 705


ความคิดเห็นที่: 4
เมื่อ: 25/04/2547 : 21.06น. - IP: 203.155.221.xxx

สรุปมีน้องบดินทรไปเข้าศิริราชกี่คนปีนี้
มาทำlink ให้แล้วที่http://www.si.mahidol.ac.th/si_pr/SiNews/sipr2004/entrance.htm
ใครเป็นชาวบดินทรบ้าง โพสบอกหน่อยนะครับ จะได้รู้แน่ๆว่าบดินทรกี่คน
ประกาศ
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีการศึกษา ๒๕๔๗

  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๗ เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน ๒๒๖ คน (ลำดับที่ ๒๒๕ และ ๒๒๖ มีคะแนนเท่ากัน)และผู้ที่ได้คะแนนสำรองจำนวน ๑๒ คน (ลำดับที่ ๑๐, ๑๑ และ ๑๒ มีคะแนนเท่ากัน) โดยประกาศรายชื่อเรียงตามลำดับคะแนนดังต่อไปนี้

๑ ๐๐๐๐๕๓๘ นายจักรพงศ์ รู้ปิติวิริยะ
๒ ๐๐๐๐๑๖๗ นส.อิสรีย์ หาญอุทัยรัศมี
๓ ๐๐๐๐๕๙๕ นายกฤติน กองเกตุใหญ่
๔ ๐๐๐๐๔๔๙ นส.จามรี ตรงกมลธรรม
๕ ๐๐๐๐๖๘๘ นส.ชวนนท์ พิมลศรี
๖ ๐๐๐๐๒๕๑ นายชูพงศ์ ล้วนศรีติสกุล
๗ ๐๐๐๐๕๑๕ นส.กมลทิพย์ กุลวิภากร
๘ ๐๐๐๐๓๖๒ นายชัยพงศ์ บัณฑิตสิงห์
๙ ๐๐๐๐๕๕๕ นส.ขวัญจันทร์ ขัมพานนท์
๑๐ ๐๐๐๐๕๔๑ นายณัฐพล รัตนธรรมสกุล
๑๑ ๐๐๐๐๐๘๑ นส.สีมา มิสเซอร์
๑๒ ๐๐๐๐๗๕๑ นายณัฐพงศ์ เลาห์ทวีรุ่งเรือง
๑๓ ๐๐๐๐๒๒๘ นายวิกรม วรัญญูวงศ์
๑๔ ๐๐๐๐๑๘๒ นายธีรวีร์ รัตนพิชญชัย
๑๕ ๐๐๐๐๔๗๘ นส.ชนัญญา วศินะเมฆินทร์
๑๖ ๐๐๐๐๑๕๑ นส.ชนินพร แสงศรี
๑๗ ๐๐๐๐๙๒๒ นส.พรพรหม อิทธิอมรเลิศ
๑๘ ๐๐๐๐๕๐๓ นายวทัญญู เด่นปรีชาวงศ์
๑๙ ๐๐๐๐๐๖๑ นส.ชวิศา บุณยวีย์
๒๐ ๐๐๐๐๙๑๘ นส.กชกร สุทธิกาญจน์
๒๑ ๐๐๐๑๐๔๐ นส.อิสริยา จงเอกสิทธิ์
๒๒ ๐๐๐๐๓๗๙ นส.เบญจพร นันทสันติ
๒๓ ๐๐๐๐๘๗๓ นส.ปวงใจ วราภรณ์พิพัฒน์
๒๔ ๐๐๐๐๒๘๓ นส.ชุติกาญจน์ ไทยศรีวงศ์
๒๕ ๐๐๐๐๖๐๘ นส.นิศาชล แถลงการณ์
๒๖ ๐๐๐๐๒๙๓ นส.ปณัชยา น้อยวงศ์
๒๗ ๐๐๐๐๓๔๐ นส.ภัสรี พัฒนสุวรรณา
๒๘ ๐๐๐๐๒๙๔ นายประทีป รักษาสกุลวงศ์
๒๙ ๐๐๐๐๓๗๒ นส.จียิน อึ้ง
๓๐ ๐๐๐๐๐๓๕ นส.หฤทัย วงค์นาง
๓๑ ๐๐๐๐๕๗๔ นส.ขวัญ ศุภชุติกุล
๓๒ ๐๐๐๐๔๑๙ นส.ธิดารัตน์ ปุรณะชัยคีรี
๓๓ ๐๐๐๐๐๘๗ นส.มัณฑนา สันดุษฎี
๓๔ ๐๐๐๐๒๕๗ นส.กรวรรณ ชวลิตมงคล
๓๕ ๐๐๐๐๒๘๘ นายกิตินัทธ์ ทิมอุดม
๓๖ ๐๐๐๐๕๕๓ นายจิรวัส กมลศรี
๓๗ ๐๐๐๐๔๕๔ นส.ปุณยวีร์ นันทานิช
๓๘ ๐๐๐๐๙๙๒ นายเอกพจน์ จิตพันธ์
๓๙ ๐๐๐๐๒๐๓ นส.ธัชจารีย์ พันธ์ชาลี
๔๐ ๐๐๐๐๙๓๕ นส.ธนนันท์ จงสมบูรณ์สุข
๔๑ ๐๐๐๐๙๔๒ นส.วิลาสินี อุดคำเที่ยง
๔๒ ๐๐๐๐๓๙๔ นส.นัทธมน บวรสถิตชัย
๔๓ ๐๐๐๐๖๑๗ นส.ภัทราภรณ์ พุ่มเรือง
๔๔ ๐๐๐๐๘๐๙ นายพงศ์ธร จันทเตมีย์
๔๕ ๐๐๐๐๑๒๓ นส.พรรณโพยม นุ่มประพฤติ
๔๖ ๐๐๐๐๒๕๒ นส.นิชรัตน์ อาลัยผล
๔๗ ๐๐๐๐๓๘๔ นส.อาภาภรณ์ สุทธิมนัส
๔๘ ๐๐๐๐๘๙๐ นส.สุดา ศิริวสุนธรา
๔๙ ๐๐๐๐๑๖๘ นส.ลัญฉรัตน์ จันท์จารุณี
๕๐ ๐๐๐๐๘๘๐ นส.ฑิตตา เบญจาทิกุล
๕๑ ๐๐๐๐๕๓๔ นายชูชัย ตีระวัฒนานนท์
๕๒ ๐๐๐๐๙๓๐ นายรชติ ทองประยูร
๕๓ ๐๐๐๐๓๖๖ นส.วรพร ศุภประสิทธิ์
๕๔ ๐๐๐๐๗๗๑ นายธรรมรักษ์ อัศดามงคล
๕๕ ๐๐๐๐๐๖๐ นส.ฉัตรสุดา มงคลธนทรรศ
๕๖ ๐๐๐๐๒๑๖ นส.ธัญสมร จันทรวิวัฒน์
๕๗ ๐๐๐๐๐๒๗ นส.ธนพร เอี่ยมพรรัตน์
๕๘ ๐๐๐๐๑๗๔ นส.กุสุมา ชินอรุณชัย
๕๙ ๐๐๐๐๔๙๓ นส.อาภากร คุณาวุฒิ
๖๐ ๐๐๐๐๐๒๘ นายพฤพงศ์ มกรเสน
๖๑ ๐๐๐๐๒๐๕ นส.นวรัตน์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม
๖๒ ๐๐๐๐๓๒๖ นส.ธนพร จิตต์ภักดี
๖๓ ๐๐๐๐๔๖๐ นายไกวัล ศรีเรือนทอง
๖๔ ๐๐๐๐๙๕๒ นายธวัชชัย มั่นคงศรีสุข
๖๕ ๐๐๐๐๖๘๔ นส.นิศาชล คอวณิชกิจ
๖๖ ๐๐๐๐๔๕๒ นายอดิศร รัตนโยธา
๖๗ ๐๐๐๐๓๗๕ นส.วิลาวรรณ สานต๊ะ
๖๘ ๐๐๐๐๒๖๘ นส.มรกต สุวรรณการ
๖๙ ๐๐๐๐๕๖๖ นายอริยะ ทวีรุจจนะ
๗๐ ๐๐๐๐๒๙๒ นส.วลัยพร วังจินดา
๗๑ ๐๐๐๐๙๐๒ นายนัทธี ชีวะพฤกษ์
๗๒ ๐๐๐๐๐๓๙ นส.มัชฌิมา รอดเชื้อ
๗๓ ๐๐๐๐๓๙๘ นส.พัชรินทร์ วีระจุลวัจนะ
๗๔ ๐๐๐๐๖๙๒ นายศุภกัลป์ จันไพบูลย์
๗๕ ๐๐๐๐๐๕๓ นายเอกบุตร แซ่โอว
๗๖ ๐๐๐๐๙๕๗ นายธนิศร สุขะกุล
๗๗ ๐๐๐๐๐๒๓ นส.สราญพักตร์ หล้าพัฒนกุล
๗๘ ๐๐๐๐๙๓๒ นายณัฐดนัย ปุณณะนิธิ
๗๙ ๐๐๐๑๐๖๗ นส.สพรักษ์ พึ่งพา
๘๐ ๐๐๐๐๕๑๗ นายก่อพงศ์ โฆวินทะ
๘๑ ๐๐๐๐๐๐๗ นส.อาภรณ์ คูสุวรรณ
๘๒ ๐๐๐๐๑๓๔ นส.สุธัชชา เรืองเวส
๘๓ ๐๐๐๐๗๗๒ นส.กุสุมา ศิริกันทรมาศ
๘๔ ๐๐๐๐๐๓๖ นส.เมนาท สุขารมณ์
๘๕ ๐๐๐๑๐๒๖ นายเอกดนัย จันทนพงศ์วานิช
๘๖ ๐๐๐๐๖๓๕ นส.ศศินันท์ ฉัตรฐากูร
๘๗ ๐๐๐๐๘๒๐ นายณัฐพงษ์ จิตรุ่งเรืองนิจ
๘๘ ๐๐๐๐๑๕๔ นส.รวิวัณณ์ อธิสุข
๘๙ ๐๐๐๐๔๕๖ นายธีรภัทร์ นครน้อย
๙๐ ๐๐๐๐๗๙๔ นายศุภฉัตร เจียมอมรรัตน์
๙๑ ๐๐๐๐๘๕๐ นายวรธีร์ เดชารักษ์
๙๒ ๐๐๐๐๖๔๘ นส.อัจริยา มธุรพงศากุล
๙๓ ๐๐๐๐๑๔๐ นายลักษมันต์ ธรรมลิขิตกุล
๙๔ ๐๐๐๐๐๕๕ นายถิรพล สินปรีชานนท์
๙๕ ๐๐๐๐๓๐๖ นส.สุธนา ศิริธนบดีกุล
๙๖ ๐๐๐๐๐๔๓ นส.พิชาพร จิรรุ่งเรืองชัย
๙๗ ๐๐๐๐๔๓๙ นส.ภูรินุช ศาลากิจ
๙๘ ๐๐๐๐๙๙๙ นายอิสระ เบญจมินทร์
๙๙ ๐๐๐๐๒๑๑ นส.ชนัฐ นิธิธนภัทร
๑๐๐ ๐๐๐๐๔๓๒ นายศุภวัฒน์ จิรไพโรจน์
๑๐๑ ๐๐๐๐๕๑๓ นส.ญาดา มโนมัยพันธุ์
๑๐๒ ๐๐๐๐๕๘๓ นายกฤตชาติ บุตรเนียร
๑๐๓ ๐๐๐๐๒๕๘ นส.นัชชา วันทนีย์พร
๑๐๔ ๐๐๐๐๕๕๐ นายทองธรรม เหลืองเรืองรอง
๑๐๕ ๐๐๐๐๐๐๘ นส.มัญชุธร ธรรมวานิช
๑๐๖ ๐๐๐๐๘๕๘ นายนภเกติ ติลกเลิศ
๑๐๗ ๐๐๐๐๙๒๖ นส.ณัฏฐิดา โอวัฒนาพานิช
๑๐๘ ๐๐๐๐๔๖๙ นส.บุษรัญญา พุทธธนะพิทักษ์
๑๐๙ ๐๐๐๐๓๑๖ นส.พรธีรา เศรษฐเลาห์
๑๑๐ ๐๐๐๑๐๕๓ นส.จิรภา จันทร์แสงรัตน์
๑๑๑ ๐๐๐๐๖๗๗ นส.น้ำมณี มณีนิล
๑๑๒ ๐๐๐๑๐๕๙ นส.ธารทิพย์ อุทัยพัฒน์
๑๑๓ ๐๐๐๐๒๙๗ นายกริช กุณฑลกิติเดช
๑๑๔ ๐๐๐๐๑๗๗ นายสมิทธ์ กังวานเกียรติชัย
๑๑๕ ๐๐๐๐๗๘๓ นส.ภัทราพร มณีนาวาชัย
๑๑๖ ๐๐๐๐๕๐๕ นส.โชติกา หาญนรเศรษฐ์
๑๑๗ ๐๐๐๐๖๖๕ นส.นงนุช สุภาสนันท์
๑๑๘ ๐๐๐๐๘๖๗ นายศุภะโชค พัฒนกิจไกรเลิศ
๑๑๙ ๐๐๐๐๘๒๘ นายสุรศักดิ์ ประชาพิพัฒ
๑๒๐ ๐๐๐๐๘๙๔ นายธีรภัทร ราชรักษ์
๑๒๑ ๐๐๐๐๐๖๙ นายจิรัฏฐ์ธาร ลุยศิริโรจนกุล
๑๒๒ ๐๐๐๐๔๙๔ นส.นันทวีร์ รอดเหตุภัย
๑๒๓ ๐๐๐๐๗๓๗ นส.ปวีณา ปัญญาวุฒิธรรม
๑๒๔ ๐๐๐๐๔๘๙ นส.สิริพร พงศ์ภัทรภัค
๑๒๕ ๐๐๐๐๐๘๙ นายธันดร งามประเสริฐชัย
๑๒๖ ๐๐๐๐๔๒๘ นส.เมธาวี รัตนดาดาษ
๑๒๗ ๐๐๐๐๙๖๒ นส.รณิดา โภคศิริ
๑๒๘ ๐๐๐๐๐๗๑ นส.ดวงขวัญ รุ่งเพ็ชรวงศ์
๑๒๙ ๐๐๐๐๑๔๓ นส.พรพยอม นุ่มประพฤติ
๑๓๐ ๐๐๐๐๒๓๖ นส.เพ็ญนภา กวีวงศ์ประเสริฐ
๑๓๑ ๐๐๐๐๐๕๙ นายสุทธิภาส พนารังสรรค์
๑๓๒ ๐๐๐๐๑๐๓ นส.กวิตา ตรีเมธา
๑๓๓ ๐๐๐๐๒๙๑ นส.เพ็ญวิภา ตระกูลวรรณชัย
๑๓๔ ๐๐๐๐๕๖๓ นายศรัลก์ รักษ์รุ่งธรรม
๑๓๕ ๐๐๐๐๓๐๙ นส.อินทิรา แซ่อื้อ
๑๓๖ ๐๐๐๐๔๘๔ นายทศพล ประภัสโร
๑๓๗ ๐๐๐๐๔๓๓ นส.วรางคณา อภิวัฒนเสวี
๑๓๘ ๐๐๐๐๕๕๖ นายวศิน บุญเพชร
๑๓๙ ๐๐๐๐๙๔๖ นายกิติภัทท์ กฤตยาภิรมย์
๑๔๐ ๐๐๐๐๔๕๓ นส.ยุวดี รัตนประเสริฐ
๑๔๑ ๐๐๐๐๓๒๕ นส.ปริตา บัณฑิตบุญดี
๑๔๒ ๐๐๐๐๓๔๒ นส.พีรฉัตร มั่งมีศรี
๑๔๓ ๐๐๐๐๖๐๑ นายวราวรรษ นิ่มเสนาะ
๑๔๔ ๐๐๐๑๐๐๘ นส.ฉันทนัทธ์ ศิริเจริญ
๑๔๕ ๐๐๐๐๗๒๘ นส.ปณิชา จันทราพานิชกุล
๑๔๖ ๐๐๐๐๗๒๑ นส.ทิพย์ธารา ธาราทิพยกุล
๑๔๗ ๐๐๐๐๕๕๑ นส.ณัฎฐา เห็นสว่าง
๑๔๘ ๐๐๐๐๔๔๖ นส.กนกวรุณ วัฒนนิรันตร์
๑๔๙ ๐๐๐๐๙๘๑ นายธีศิษฏ์ ต่อเจริญ
๑๕๐ ๐๐๐๐๖๗๐ นายอิทธิพล อุดตมะปัญญา
๑๕๑ ๐๐๐๐๓๗๘ นส.ชมพูนุท กลิ่นกุสุม
๑๕๒ ๐๐๐๐๓๒๙ นายพรหมประทาน พงศ์อธิโมกข์
๑๕๓ ๐๐๐๐๒๐๐ นส.กนกนารถ ระงับภัย
๑๕๔ ๐๐๐๐๓๖๙ นายปรัชญ์ กำลังสินเสริม
๑๕๕ ๐๐๐๑๐๖๐ นส.ศิวพร ไชยอำพร
๑๕๖ ๐๐๐๐๘๒๗ นส.ภัทรพร จำปาสัก
๑๕๗ ๐๐๐๐๘๘๑ นส.ธนนันท์ ธรรมมงคลชัย
๑๕๘ ๐๐๐๐๔๓๘ นส.กรรณิการ์ นางสุบิน
๑๕๙ ๐๐๐๐๖๘๕ นส.ธันยพร ชื่นจิตกุลถาวร
๑๖๐ ๐๐๐๐๙๕๐ นายกานต์ กมลนรเทพ
๑๖๑ ๐๐๐๐๕๓๗ นส.เพ็ญประภา ลาวรรณ
๑๖๒ ๐๐๐๐๓๐๗ นส.กุลกัญญา จันทร์สมบูรณ์
๑๖๓ ๐๐๐๐๒๐๒ นายทิฆัมพร คิดประเสริฐ
๑๖๔ ๐๐๐๐๓๗๑ นส.นริสา ถนอมสิงห์
๑๖๕ ๐๐๐๐๕๔๖ นส.ปิยรัตน์ คุณสุข
๑๖๖ ๐๐๐๐๘๖๑ นส.พริมา อัครยุทธ
๑๖๗ ๐๐๐๐๓๐๐ นส.พัสวีร์ ตังเดชะหิรัญ
๑๖๘ ๐๐๐๐๖๖๒ นส.จิตราวรรณ อรรถวัฒนกุล
๑๖๙ ๐๐๐๐๕๙๒ นายสมิธ สุทธาโรจน์
๑๗๐ ๐๐๐๐๓๗๗ นส.ฤดีรัตน์ ลี
๑๗๑ ๐๐๐๐๑๘๙ นส.วิลาวัลย์ กำจรปรีชา
๑๗๒ ๐๐๐๐๓๙๑ นส.ปิยนุช กสิไพศาล
๑๗๓ ๐๐๐๐๘๔๔ นส.ศศิธร ปรีชาวุฒิเดช
๑๗๔ ๐๐๐๐๑๘๖ นายวิทิต ส่งเจริญ
๑๗๕ ๐๐๐๐๘๔๒ นายวิทวัส มิ่งมงคลชัยกุล
๑๗๖ ๐๐๐๐๑๘๔ นายณัฐพงศ์ ไพสิฐเกรียงไกร
๑๗๗ ๐๐๐๐๔๖๒ นส.รักษินา มีเสถียร
๑๗๘ ๐๐๐๐๗๔๒ นส.ดวิษา อังศรีประเสริฐ
๑๗๙ ๐๐๐๐๐๕๗ นส.ถิรพร ตั้งจิตติพร
๑๘๐ ๐๐๐๐๖๖๓ นายกฤษดา กองสวัสดิ์
๑๘๑ ๐๐๐๐๙๑๐ นส.สุวิดา ตั้งจิตธรรม
๑๘๒ ๐๐๐๐๘๔๖ นายสุเมธ บุญญเจตน์พงษ์
๑๘๓ ๐๐๐๐๖๘๒ นส.สุพรรณี รัศมีหิรัญ
๑๘๔ ๐๐๐๐๔๑๑ นส.มัชฌิมา ทองไซร้
๑๘๕ ๐๐๐๐๕๐๗ นส.อภิชญา ณ ระนอง
๑๘๖ ๐๐๐๐๙๑๖ นส.ชุติมา กอจรัญจิตต์
๑๘๗ ๐๐๐๐๑๒๗ นส.ณัฐกานต์ เถรว่อง
๑๘๘ ๐๐๐๐๖๑๙ นส.เสาวนีย์ นาคแก้ว
๑๘๙ ๐๐๐๐๔๙๑ นส.ธัญชนก จัตตารีส์
๑๙๐ ๐๐๐๐๘๔๓ นายเอกบุตร ลิ่วเฉลิมวงศ์
๑๙๑ ๐๐๐๐๘๗๕ นายเกษม แสงหิรัญวัฒนา
๑๙๒ ๐๐๐๐๒๗๐ นส.เชาวพร อุบลวิโรจน์
๑๙๓ ๐๐๐๐๒๖๓ นส.สุปิยา พื้นแสน
๑๙๔ ๐๐๐๐๔๕๕ นส.วริศรา ศิริจรูญวงศ์
๑๙๕ ๐๐๐๐๓๕๘ นส.ศุภรัศมิ์ ทวนนวรัตน์
๑๙๖ ๐๐๐๑๐๒๙ นส.ชารียา ธเนศานนท์
๑๙๗ ๐๐๐๐๐๘๘ นส.สกาย บูรพาเดชะ
๑๙๘ ๐๐๐๐๘๘๒ นส.ชนิดา ศิริสัจจวัฒน์
๑๙๙ ๐๐๐๐๒๕๐ นายธนภาส เลื่องอรุณ
๒๐๐ ๐๐๐๐๐๖๖ นส.รุจา จรัสสิงห์
๒๐๑ ๐๐๐๐๑๐๙ นายสุขุมพันธ์ เก่าเจริญ
๒๐๒ ๐๐๐๐๓๒๗ นส.เมธินี สุทธิไวยกิจ
๒๐๓ ๐๐๐๐๑๓๘ นายเจนวิทย์ แจ้งจิตร์
๒๐๔ ๐๐๐๐๒๘๔ นส.นันทิดา ประเสริฐวรนันท์
๒๐๕ ๐๐๐๐๔๘๒ นส.นิตยา อินทร์ธิกูด
๒๐๖ ๐๐๐๐๕๘๐ นส.ณัชญา สุริยฉัตร
๒๐๗ ๐๐๐๐๒๕๕ นายสิโรตม์ คุณาพรไพโรจน์
๒๐๘ ๐๐๐๐๗๓๙ นส.วชิรา สนธิไชย
๒๐๙ ๐๐๐๐๓๑๘ นายทสิวัฒน์ อินทร์นิพัฒน์
๒๑๐ ๐๐๐๐๕๕๙ นายสมชาติ กุดแถลง
๒๑๑ ๐๐๐๐๙๑๔ นส.อิสรีย์ ลีลายุวัฒนกุล
๒๑๒ ๐๐๐๐๓๘๑ นส.ปิยนุช เวศานนทเวช
๒๑๓ ๐๐๐๐๗๗๔ นส.ฟารีดา หงษ์ศรีจินดา
๒๑๔ ๐๐๐๐๙๙๕ นส.ปิยมาน งามเจริญรุจี
๒๑๕ ๐๐๐๐๕๑๖ นส.ภูมิใจ ธุระสกุล
๒๑๖ ๐๐๐๐๖๒๔ นส.นภารัตน์ แต้สงเคราะห์
๒๑๗ ๐๐๐๐๐๑๗ นส.รักษิณา ชัยณรงค์ศิริพร
๒๑๘ ๐๐๐๐๓๓๓ นส.สิรินยา บุณธนาพิบูลย์
๒๑๙ ๐๐๐๐๐๙๙ นส.ชยุดี รุ่งธีรานนท์
๒๒๐ ๐๐๐๐๒๖๔ นายกฤษณ์ อนันตกูล
๒๒๑ ๐๐๐๐๑๕๓ นส.กัญญมาศ พุ่มปรีชา
๒๒๒ ๐๐๐๐๘๗๖ นส.ประภาวรรณ ธีรศาสตร์
๒๒๓ ๐๐๐๐๙๔๗ นส.ภารุจีร์ พันธุ์พฤกษ์
๒๒๔ ๐๐๐๐๑๘๕ นส.วาชินี อาศิรพงษ์พร
๒๒๕ ๐๐๐๐๘๔๐ นส.จิตติมา อมรสิริเกษมกุล
๒๒๖ ๐๐๐๑๐๑๗ นส.วิลาสินี ประสูตร์แสงจันทร์

ผู้ที่ได้คะแนนสำรอง จำนวน ๑๒ คน

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - สกุล
๑ ๐๐๐๐๒๒๓ นส.กันต์สุดา เชียรศิลป์
๒ ๐๐๐๐๖๕๗ นส.บดีวรดา จิสกุล
๓ ๐๐๐๐๕๐๐ นส.วายูน วจะโนภาส
๔ ๐๐๐๐๕๒๙ นายวรานิจ มงคลศิวพร
๕ ๐๐๐๐๖๖๖ นส.โสวิภา ธรรมเตชะพันธ์
๖ ๐๐๐๐๙๖๙ นายเอกสิทธิ์ โฆษิตชัยวัฒน์
๗ ๐๐๐๑๐๓๔ นส.พรพิมล เดี่ยวถิรกุล
๘ ๐๐๐๐๒๒๕ นายธนพัฒน์ เลิศวิทยากำจร
๙ ๐๐๐๐๗๑๖ นส.สุพรรณิกา มาแตง
๑๐ ๐๐๐๐๐๓๑ นายธนะ ศรีหะวรรณ์
๑๑ ๐๐๐๐๐๗๓ นส.รุจิลักษณ์ โรจน์ธำรงค์
๑๒ ๐๐๐๐๘๓๘ นส.นพรัตน์ ดอกบัว

    ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทั้ง ๒๒๖ คน จะต้องมาลงชื่อรายงานตัว และรับเอกสารที่จะใช้ในการลงทะเบียนและการทำสัญญา ที่งานแพทยศาสตรศึกษา ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น ๖ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๗ เวลา ๐๘:๓๐ น. จนถึงวันอาทิตย์ที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๗ เวลา ๑๕:๐๐ น. หากพ้นกำหนดนี้ คณะฯจะถือว่าสละสิทธิ์ และจะให้สิทธิ์แก่ผู้ที่ได้คะแนนสำรองเรียงตามลำดับคะแนน

ผู้ที่ลงชื่อและรับเอกสารแล้ว ให้มาลงทะเบียนเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยมหิดล ในวันอังคารที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๗ ระหว่างเวลา ๐๙:๐๐ – ๑๕:๓๐ น. ณ ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น ๓ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๗

ลงนาม อภิชาติ วิชญาณรัตน์
(ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติ วิชญาณรัตน์)
รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติราชการแทนคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล


อ้างถึง :: แจ้งลบความคิดเห็นนี้ :: ขึ้นข้างบน
ห้อง 15
ผู้มาเยือน


ความคิดเห็นที่: 5
เมื่อ: 26/04/2547 : 15.02น. - IP: 169.210.3.xxx
อีกคนเค้าจะเอาทันตะ จุฬาอ้ะ
อ้างถึง :: แจ้งลบความคิดเห็นนี้ :: ขึ้นข้างบน
MonKey!Sh/14_BD32
ผู้มาเยือน


ความคิดเห็นที่: 6
เมื่อ: 27/04/2547 : 00.22น. - IP: 202.57.185.xxx
ขิม เชาว แนน สิโรตม์ ส่วนโอ๋ จะเอาทันตเลยสละสิทธิ์นี่
อ้างถึง :: แจ้งลบความคิดเห็นนี้ :: ขึ้นข้างบน
Bert
ผู้มาเยือน


Email : fernezzo@hotmail.com
ความคิดเห็นที่: 7
เมื่อ: 20/06/2548 : 13.57น. - IP: 61.91.245.xxx
วิลาวรรณ สานต๊ะ ชื่อเล่น ซิน อะช่วยแอ้ดเมลล์มาทีนะ
fernezzo@hotmail.com เพื่อนเก่าเอง
อ้างถึง :: แจ้งลบความคิดเห็นนี้ :: ขึ้นข้างบน
หน้า: 1

ฉ Copyright 2003 Bodindecha (Sing Singhaseni) School, All rights reserved.
Developed by : BDZ Team - Credits!