BDZ :: Home - About BD - News - BDZ Club - Dek Bodin - E@Mail
User :
Pwd :
คงสถานะการ Login
Board Index - New Topic - New Vote - Search - Member Rank - Rule & FAQ :: Register! Member Online: 0 - Guests Online: 6  Who Online! (in 5 min.)
หัวข้อ : TOEFL คือ อะไร และสอบไปทำไม ?? [อ่าน: 3709 | ตอบ: 7] แสดงความคิดเห็น
หน้า: 1
คนหนึ่งที่รักบดินทร [34]
น้องใหม่หัดโพสต์


Ask: 7
Reply: 3


   Share
เมื่อ: 09/05/2548 : 14.20น. - IP: 203.113.40.xxx
TOEFL

หน้าที่ 1 - การสอบ TOEFL


TOEFL คือ แบบทดสอบความสามารถ ในการใช้ภาษาอังกฤษ ของผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาประจำชาติ โดยที่ จะจัดการสอบเป็นแบบปรนัย เพื่อวัดความเข้าใจ ภาษาอังกฤษ (แบบอเมริกาเหนือ) ปัจจุบันการสอบ TOEFL ได้เปลี่ยนมาใช้การทดสอบแบบ Computer - Based Testing แทนการทดสอบแบบ Paper test โดย เชื่อว่าวิธีนี้ จะสามารถวัดระดับ ความรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียน ได้ถูกต้อง ใกล้เคียงความเป็นจริง มากกว่าการสอบแบบเดิม (Paper - Based Test) และไม่เป็นปัญหาอุปสรรค สำหรับผู้สอบ ที่ไม่เคยมีประสบการณ์ ในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์มาก่อน เนื่องจาก ETS จะให้ผู้สอบทุกคน ได้ฝึกใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ (Computer - Based Tutorial) ก่อน และ ใช้ CD ROM ทดลองทำก่อนการสอบจริง ซึ่งการทดสอบแบบ Computer - Based Testing จะแบ่งแบบทดสอบออกเป็นสี่ส่วน ซึ่งใช้เวลาประมาณ สามชั่วโมงครึ่งถึงสี่ชั่วโมง โดยแต่ละส่วน จะกำหนดจำนวนคำถาม พร้อมระยะเวลาในการใช้ทำแบบทดสอบไว้ดังนี้

เวลาที่ใช้ในการสอบแต่ละส่วน และจำนวนคำถาม
การเตรียมตัว (Tutorials) ไม่จำกัดเวลา แต่ทั้งนี้ไม่ควรจะนานมาก เพราะว่า เวลารวมทั้งสิ้นต้องไม่เกิน สี่ชั่วโมง เป็นการฝึกใช้คอมพิวเตอร์ในการสอบ ทางที่ดีควรจะฝึกซ้อมมาก่อน
การฟัง(Listening) ทดสอบทักษะการฟังภาษาอังกฤษแบบอเมริกาเหนือ ใช้เวลา40-60 นาที จำนวน 30-50 ข้อ
ไวยากรณ์ (Structure) 15-20 นาที จำนวน 20-25 ข้อ
จากนั้นพัก 5 นาที
การอ่าน (Reading) ทดสอบความเข้าใจในการอ่านเรื่องสั้นๆ ใช้เวลา 70-90 นาที จำนวน 44-55 ข้อ
การเขียน (Writing) ทดสอบความสามารถในการเขียนความเรียงในหัวข้อที่กำหนดให้ หนึ่งหัวข้อ ในเวลา 30 นาที
ลักษณะคำถาม
ส่วนใหญ่แล้วเป็นแบบปรนัย หรือ มีคำตอบให้เลือกตอบ แต่ปัจจุบันมีคำถามลักษณะใหม่ๆ ออกมาค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะเป็น คำถามที่ให้เลือกภาพในการตอบ หรืออาจเป็นคำถามที่มีหลายคำตอบ หรือ ให้เรียงลำดับสิ่งของ หรือ จับคู่ให้เป็นหมวดหมู่

สมัครสอบได้ที่ไหน อย่างไร

สำหรับประเทศไทย สามารถติดต่อ Institute of International Education (IIE) ชั้น 9 ตึกซิตี้แบงค์ 82 ถ.สาทรเหนือ บางรัก กทม. 10500 โทร. 639-2700-2 E-mail : iiethai@bkk.iie.org ผู้สนใจสมัครสอบควรทำการสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับสถานที่สอบ และวันเวลาที่สอบที่แน่นอน

ซึ่งทำได้โดยการ โทรศัพท์ปรึกษา จดหมาย อีเมล์ หรือ แฟกซ์ เพื่อขอรับ คู่มือ คลิกที่นี่ และใบสมัครสอบ คลิกที่นี่ กรอกแบบฟอร์ม แล้วส่งไปยัง iie พร้อมกับ เงิน 110 ดอลลาร์ สหรัฐ ซึ่งชำระด้วย ดราฟท์ (Bank Draft) เท่านั้น
สอบเมื่อไหร่
มีการสอบตลอดทั้งปี แต่ว่า ต้องสมัครอย่างน้อย สามวันก่อน วันที่ เลือกสอบ และสามารถสอบได้เพียงเดือนละครั้งเท่านั้น เดือนที่มีการสอบมากที่สุดคือ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม เมษายน และ พฤษภาคม หากสมัครแล้ว ต้องการยกเลิกการสอบในครั้งนั้น ผู้สมัครจะได้รับเงินคือ 65 ดอลลาร์สหรัฐ โดยการกรอกแบบฟอร์มขอคืนเงิน สามารถดาวน์โหลด ได้ที่นี่
เมื่อสอบแล้วต้องการยกเลิกคะแนนสอบในครั้งนั้น สามารถทำได้ เพียงแต่ให้รอสอบใหม่ในเดือนต่อไป

หลักฐานสำคัญในการเข้าห้องสอบ
บัตรประจำตัวผู้สอบ ที่ติดรูปมาเรียบร้อยแล้ว ที่สำคัญต้องติดด้วยกาว หรือ เทปใส เท่านั้น หากไม่ได้รับบัตรประจำตัวสอบ ควรจด รหัส สถานศึกษาที่ต้องการให้จัดส่งใบแจ้งผลการสอบ และหลักฐานที่ออก โดยทางราชการ ที่สามารถแสดงได้ว่าเราคือผู้เข้าสอบ อาทิ พาสปอร์ต หรือ บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ บัตรประจำตัวพนักงานหรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐ จดหมายรับรองตามที่ ETS กำหนดรูปแบบไว้

กฎ ระเบียบและขั้นตอนในการสอบ
สำหรับขั้นตอนการปฏิบัติ ของการสอบนั้น แต่ละศูนย์สอบ จะมีขั้นตอนที่เหมือนกัน เพื่อความยุติธรรม สำหรับผู้เข้าสอบทุกท่าน โดยที่ทุกแห่ง จะมีมาตรฐานเดียวกันหมด ซึ่งเป็นดังต่อไปนี้
1. ผู้คุมสอบ หรือเจ้าหน้าที่ จะเป็นผู้กำหนดที่นั่งสอบ ให้แก่ผู้สอบ โดยผู้สอบ จะไม่มีสิทธิ์เลือกที่นั่งสอบเอง
2. ผู้สอบจะต้องถึงสถานที่สอบ ไม่เกินเวลาที่ระบุไว้ ในบัตรประจำตัวผู้สอบ เพราะหลังจากที่เจ้าหน้าที่ ได้ส่งแบบทดสอบเข้ามาใน Computer แล้ว จะไม่ได้รับอนุญาต ให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด
3. ก่อนจะเข้าสอบต้องมาลงทะเบียน กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่หน้าห้องก่อน โดยการป้อนข้อมูลส่วนตัว รวมทั้งรหัสผ่านให้ถูกต้อง และถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐาน เพราะฉะนั้น จะไม่มีการให้ใครมาสอบแทนได้
หลังจากที่ ได้เข้าห้องสอบแล้ว จะไม่สามารถออกจากห้องสอบได้อีก และเมื่อการสอบสิ้นสุดลง ต้องนั่งอยู่กับที่ จนกว่าผู้คุมสอบ จะอนุญาต ให้ออกจากห้องสอบได้
4. ในระหว่างการสอบ TOEFL จะไม่มีการหยุดพัก แต่จะมีช่วง Break ให้พักผ่อน 5 นาที นอกจากช่วง Break
ถ้าผู้เข้าสอบไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่ผู้คุมสอบ ได้แจ้งให้ทราบก่อนการสอบ อาจจะถูกไล่ออกจากห้องสอบ หรือถูกยกเลิกคะแนนสอบได้
5. ทางผู้จัดสอบจะไม่ทำการตรวจให้คะแนน สำหรับการสอบ TOEFL และจะไม่คืนค่าสอบ ให้แก่ผู้ใดในกรณีต่อไปนี้
- การพยายามเข้าสอบแทนผู้อื่น
- ได้รับการช่วยเหลือ หรือให้ความช่วยเหลือ แก่ผู้เข้าสอบท่านอื่น
- ไม่ปฏิบัติตามที่ผู้คุมสอบแนะนำ
- อ่านและทำข้อสอบในส่วนอื่น ในขณะที่อนุญาตให้ทำอีกส่วนหนึ่ง หรือพยายามจะทำ ข้อสอบต่อเมื่อหมดเวลาแล้ว
- นำพจนานุกรม สมุดจด หนังสือ เศษกระดาษ นาฬิกาปลุก โทรศัพท์มือถือ เพจเจอร์ เครื่องช่วยฟัง หรืออุปกรณ์ถ่ายภาพใด ๆ เข้าห้องสอบ
- นำบุหรี่ หมากฝรั่ง ลูกอม อาหาร และเครื่องดื่มเข้ามาในห้องสอบ
- ออกจากห้องสอบโดยไม่ได้รับอนุญาติ
- ทำการจดคำถาม หรือคำตอบหรือคัดลอกสมุดคำถาม
- พยายามโกงการสอบไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตาม
ที่มา http://www.vcharkarn.com
Share    อ้างถึง :: แจ้งลบกระทู้นี้ :: ขึ้นข้างบน
* * nOt * * [35]
เซียนนักโพสต์


Ask: 8
Reply: 1145


ความคิดเห็นที่: 1
เมื่อ: 09/05/2548 : 16.30น. - IP: 61.90.107.xxx
อ้างถึง :: แจ้งลบความคิดเห็นนี้ :: ขึ้นข้างบน
-=* Nuttynut *=- [36]
พี่ใหญ่ชอบตอบ


Ask: 2
Reply: 608


ความคิดเห็นที่: 2
เมื่อ: 09/05/2548 : 19.25น. - IP: 61.90.125.xxx
ขอบคุนที่มาบอกงับ
อ้างถึง :: แจ้งลบความคิดเห็นนี้ :: ขึ้นข้างบน
P&P [34]
ผู้ดูแลบอร์ด


Ask: 66
Reply: 1406


ความคิดเห็นที่: 3
เมื่อ: 09/05/2548 : 21.12น. - IP: 61.90.107.xxx
ถ้าไปสอบนิไม่รอดแน่เลย เหอะๆ
อ้างถึง :: แจ้งลบความคิดเห็นนี้ :: ขึ้นข้างบน
Lumis$K@ [35]
พี่กลางช่วยตอบ


Ask: 9
Reply: 159


ความคิดเห็นที่: 4
เมื่อ: 10/05/2548 : 11.17น. - IP: 203.113.36.xxx

คะแนนเต็มเท่าไหร่ แล้วต้องได้คะแนนเท่าไหร่ถึงจะผ่านคะ

เหมือนมันจะเปลี่ยนไปนะคะ ไอ้เกณฑ์ประเมิณเนี่ย กำลังถกเถียงกะเพื่อนอยู่

อ้างถึง :: แจ้งลบความคิดเห็นนี้ :: ขึ้นข้างบน
CHEEZE' [1]
พี่กลางช่วยตอบ


Ask: 18
Reply: 321


ความคิดเห็นที่: 5
เมื่อ: 10/05/2548 : 12.48น. - IP: 202.183.170.xxx

อืม...

อ้างถึง :: แจ้งลบความคิดเห็นนี้ :: ขึ้นข้างบน
ไม่ระบุ [38]
น้องเล็กช่างจ้อ


Ask: 2
Reply: 97


ความคิดเห็นที่: 6
เมื่อ: 10/05/2548 : 13.17น. - IP: 202.28.103.xxx

สอบตอนหนาย

อ้างถึง :: แจ้งลบความคิดเห็นนี้ :: ขึ้นข้างบน
d z * dEaRiz [36]
พี่กลางช่วยตอบ


Ask: 2
Reply: 341


ความคิดเห็นที่: 7
เมื่อ: 10/05/2548 : 19.31น. - IP: 203.113.32.xxx

เดี๋ยวนี้คนไทยคะแนนสูง

เมื่อก่อนนี่ 500-600 เห็นน้าเราบอก

อ้างถึง :: แจ้งลบความคิดเห็นนี้ :: ขึ้นข้างบน
หน้า: 1

ฉ Copyright 2003 Bodindecha (Sing Singhaseni) School, All rights reserved.
Developed by : BDZ Team - Credits!